Pomiary elektryczne

Urządzenie do pomiaru elektrycznościPrzeprowadzam pomiary elektryczne w domach i mieszkaniach. Celem pomiarów jest zagwarantowanie bezpieczeństwa systemów elektrycznych znajdujących się w danym obiekcie. Podczas wykonywania pomiarów elektrycznych, weryfikuję stan techniczny instalacji oraz urządzeń. W tym obszarze podejmuję się następujących czynności:

  • pomiarów rezystancji izolacji,

  • pomiarów impedancji pętli zwarcia,

  • pomiarów przewodów uziemiających i wyrównawczych.

Pomiar rezystancji izolacji polega na sprawdzeniu stanu izolacji przewodów oraz urządzeń elektrycznych. Usługi w tym zakresie przeprowadzam za pomocą specjalnego miernika. Pomiary wykonuję dokładnie, ponieważ mają one ogromny wpływ na prawidłowe działanie urządzeń, a także bezpieczeństwo użytkowników i pożarowe. Izolacja stanowi najistotniejszą część ochrony przeciwporażeniowej.

Na czym polegają pozostałe pomiary elektryczne?

Pomiar impedancji pętli zwarcia polega na sprawdzeniu, czy zabezpieczenia różnicowoprądowe albo nadprądowe zadziałają w określonym czasie w sytuacji zagrożenia, bez narażenia innych elementów instalacji elektrycznej. Do realizacji tego zadania używam miernika, który włącza gniazdko i doprowadza do zwarcia. W ten sposób mogę dowiedzieć się, w jakim czasie i czy w ogóle zabezpieczenia zadziałają.

Wykonuję także pomiary rezystancji uziemienia. Ich celem jest weryfikacja stanu technicznego instalacji odgromowej. Warto zaznaczyć, że dokładność pomiarów w tym przypadku zależy m.in. ord prądów błądzących, typu gruntu i jego nawilgocenia czy też wpływu elektrod pomocniczych. Do pomiaru przewodów uziemiających wykorzystuje rozmaite metody – np. techniczne, kompensacyjne.